Kadervormingsubsidie voor jongeren

Omschrijving

Kortrijkse jongeren die een meerdaagse vorming volgen in het kader van het jeugdwerk (vb. een cursus animator) hebben recht op een subsidie. Het is een tegemoetkoming voor de kosten die verbonden zijn aan de vorming.

Voorwaarden

  • de vorming is meerdaags
  • je volgde de vorming tijdens de afgelopen 12 maanden
  • voor de vorming vroeg je geen subsidie aan in een andere gemeente
  • de aanvrager moet beschikken over een apart rekeningnummer

Aanvragen

Wie?

Jongeren tussen 16 en 30 jaar die wonen in Kortrijk.

Wanneer?

De aanvraag wordt ingediend maximum 12 maanden na het volgen van de cursus.

Hoe?

Het deelnamebewijs met volgende gegevens wordt bij het dossier gevoegd: naam, adres, geboortedatum en rekeningnummer van de deelnemer, aard en data van de kadervorming, de inrichtende instantie, de plaats waar de vorming gevolgd werd, de kostprijs van de vorming, datum, naam en handtekening van de instructeurs.

Verder verloop

De aanvraag wordt gecontroleerd en verwerkt door JC Tranzit. Vier maal per jaar beslist het College van Burgemeester en Schepenen, op basis van het advies van JC Tranzit, over de toekenning van de toelage. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de deelnameprijs met een maximum van 120 euro per jaar.

Uitbetaling

De uitbetaling gebeurt na de beslissing door het College. Indien het voorziene krediet op de begroting niet volstaat om op alle aanvragen in te gaan, dan is de datum van de aanvraag doorslaggevend. De overige aanvragen worden doorverwezen naar het volgende jaar.

Je kan hier het kadervormingssubsidiereglement downloaden