Veiligheid- en duurzaamheidsubsidie voor jeugdlokalen

Omschrijving

Dankzij de veiligheid- en duurzaamheidsubsidie kunnen erkende jeugdinitiatieven financiële ondersteuning krijgen voor bepaalde werken aan het jeugdlokaal.

Zoals de naam van deze subsidie al verraadt komen enkel werken in het kader van veiligheid en duurzaamheid in aanmerking. Nieuwe nooddeuren of dubbele beglazing in het werkingslokaal behoren zo tot de mogelijkheden.

Een herinrichting door een gespecialiseerd decoratiebedrijf valt dan weer buiten de subsidiemogelijkheden...

Voorwaarden

 • Het betreft werken in opdracht van jeugdinitiatieven die voldoen aan de algemene en specifieke erkenningvoorwaarden voor jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen en jeugdcultuurinitiatieven.
 • Jeugdverenigingen die subsidie ‘op naam in de begroting' ontvangen komen niet in aanmerking.
 • De werken worden uitgevoerd in een niet-stedelijk jeugdlokaal dat exclusief bedoeld is voor de reguliere werking van de vereniging.
 • De werken bevorderen de duurzaamheid en de veiligheid van het jeugdlokaal

Aanvragen

Wie?

Erkende jeugdinitiatieven die voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van deze specifieke subsidie.

Wanneer?

De subsidie kan doorlopend aangevraagd worden.

Hoe?  

 • Dit kan digitaal of via een formulier te verkijgen bij JC Tranzit
 • Vul het formulier in en voeg daarbij de gevraagde documenten.
 • Voor het ontvangen van de veiligheid- en duurzaamheidsubsidie moet het jeugdinitiatief beschikken over een apart rekeningnummer op naam van de vereniging.
 • Bij de aanvraag voeg je 3 verschillende offertes in bijlage toe.

Aanvraagformulier

Verder verloop

 • Op basis van de subsidieaanvraag organiseert JC Tranzit een plaatsbezoek.
 • Als het plaatsbezoek de noodzaak van de werken heeft aangetoond wordt het dossier voorgelegd aan de adviescommissie. Deze commissie adviseert het college van Burgemeester en Schepenen over de goed te keuren dossiers.
 • De jeugdvereniging wordt op de hoogte gebracht van het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen.
 • Indien het dossier werd goed gekeurd volgt de uitbetaling van het voorschot: 80% van het totale subsidiebedrag.
 • Dankzij dit voorschot kan de jeugdvereniging de werken laten aanvangen.
 • Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald nadat de kosten van de werken werden verantwoord met de facturen die aan de werken zijn verbonden. Deze factuur bedraagt minimum het totale subsidiebedrag. Indien de reële kosten lager zouden zijn dan het toegekende subsidiebedrag wordt het verschil in mindering gebracht. De werken moeten binnen de 2 jaar na het uitbetalen van het voorschot gerealiseerd zijn.

Bij dringende gevallen (vandalisme, inbraak, brand, storm- of waterschade) kan afgeweken worden van bovenstaande procedure. In deze gevallen worden de werken eerst uitgevoerd en wordt achteraf de aanvraag ingediend. Het jeugdinitiatief staat dan wel in voor de prefinanciering. Het afwijken van deze procedure gebeurt steeds in overleg met de stad.

Bedrag 

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld door de adviescommissie op basis van de offertes die opgevraagd werden door het jeugdinitiatief.

Reglement

Je kan het volledige subsidiereglement hier vinden

(De veiligheids- en duurzaamheidsubsidie vind je onder hoofdstuk 7.)