Stadsvernieuwingsproject

Kortrijk Weide

een nieuw stadsdeel waar ontmoeten, innovatie, beleven centraal staat

 

Spelers

 • Stad Kortrijk:

  Visie ontwikkeling en regiefunctie van dit stadsdeel + inspraak en co-creatie via  Kortrijk Spreekt

  Herinrichting openbaar domein oa ecologisch park + herinrichting LOODS incl. co-creatie hub, Urban Sports, Tranzit

 • AGB SOK

Bouwheer en exploitant evenementenhal Depart

 • S&R

Bouw en exploitatie regionaal zwembad + het warmtenet Kortrijk Weide

 • AG Real Estate ‘scholen voor Morgen :

Bouw CVO Miras

 • HANGAR K vzw

Inrichting, invulling en werking van de co-creatie hub

 • AGB PARKO

Exploitatie van de bestemmingsparking

 • Diverse private projectontwikkelaars

Realisatie van diverse vastgoedprojecten oa op Havenkaai

 • OCMW Kortrijk

Grondeigenaar Havenkaai en deel ecologisch park

 • OVAM

Sanering en onderzoek van de site Kortrijk Weide

 • Infrabel

Partner in de voetgangersonderdoorgang

 • Diverse onderwijspartners

 

 

Deelprojecten

Het stadsvernieuwingsproject bestaat uit een combinatie van ingrepen in het openbaar domein, een herinrichting van bestaande gebouwen en de realisatie van nieuwe gebouwen die het kernversterkend beleid van de stad verder uitbouwt.

Door het voorzien van niet-residentiële functies (recreatie, onderwijs, jeugd, economie,..) op Kortrijk Weide wordt de binnenstad versterkt met een multifunctioneel stadsdeel. De omliggende buurten worden zo aantrekkelijkere woon- en leefomgevingen. Het stadsvernieuwingsproject wil in één korte operatie het gebied opwaarderen, door in te zetten op verdichting zonder een residentiële functie in combinatie met de realisatie van een open ruimte (ecologisch park), om zo haar aantrekkelijkheid als woonstad te verbeteren.

De deelprojecten zijn gekoppeld aan diverse functies:

 

 • Onderwijs: CVO’s en Level 2

Aan de overkant van de spoorweg ligt de hogeschoolcampus van Howest en UGent en PTI. Hun opleiding Digital Arts en Entertainment (DAE) met incubator de Level is daarentegen al ingeplant langs de Westelijke Ring. Howest is in volle ontwikkeling waardoor er ook al een uitbreiding is voorzien op het aanpalende terrein langs de westelijke Ring en in de nabijheid van Kortrijk Weide.

Op Kortrijk Weide is ook een gezamenlijke nieuwbouw van drie Centra voor Volwassenenonderwijs gerealiseerd, waardoor de  kennis-as tussen het Conservatoriumplein en Campus Howest versterkt wordt.

Een bijkomende spoorwegtunnel zal de ruimtelijke grenzen (spoorweg, stadsring) doorbreken tussen Howest, UGent en PTI en anderzijds de site Kortrijk Weide en de binnenstad.

 

 • Recreatie & Jeugdsite: Tranzit – Urban Sports -  Depart – openbaar domein

In 5 beuken  van de Loods is het jongerencentrum Tranzit gevestigd. In 2 overige beuken werd Urban Sports ingericht. Aanpalend werd, in samenwerking met Howest en de AGB SOK,  een ‘fuifzaal van de toekomst’ voor 1500 mensen gebouwd.

Het centrale plein is onderverdeeld in een ruim voetgangersgebied en een parking voor 300 wagens. Deze parking is zo ingericht dat er ook grootschalig evenementen kunnen plaatsvinden.

Tussen het evenementenplein en het park is, in samenwerking met de gemeente Zwevegem, een zwembad met sterk recreatief aanbod ingeplant. De site Kortrijk Weide wordt zo aantrekkelijk voor een ruim en divers publiek. Voor het zwembad is via de techniek ‘concurrentiedialoog’ met 3 kandidaten onderhandeld over dit DBFMO-project.

 

 • Economie

De Loods is met zijn beeldbepalende en inspirerende architectuur en in samenwerking met de privésector heringericht als co-creatie hub. De hub is toegespitst op ‘digitale technologie’ innovatie en legt de focus op de ondersteuning van de maakeconomie en creatieve starters.

 

 • Wonen

Een nog te realiseren woonprojectaan de Havenkaai zal het bouwblok voltooien.

 

Het stadsvernieuwingsproject voorziet binnen de ambitie van Klimaatstad oa in de uitbouw van een warmtenet.  Kortrijk Spreekt begeleidthet uitgebreide participatietraject door middel van co-creatie.

 

 

 Deelprojecten

Deelproject onderwijs :  CVO Miras

Het centrum voor volwassenonderwijs Miras is het eerste project dat gerealiseerd is op Kortrijk Weide. Sedert januari 2017 is de school er actief. Vanaf de kluifrotonde is CVO Miras het eerste gebouw van de site Kortrijk Weide.

Meer info: www.cvomiras.be

 

Deelproject recreatie en jeugdsite : Urban Sports

Sedert de zomer 2017  kunnen jongeren er skaten, steppen en BMX’en in 2 beuken van de Loods. In dezelfde ruimte is er ook een freerunning park waar freerunners over obstakels kunnen springen. Buiten wordt er nog een bolderproject gerealiseerd. Het jeugdcentrum Tranzit organiseert doorheen het jaar en met diverse partners verschillende laagdrempelige initiaties & workshopreeksen voor Urban Sports.

 

 

 

Deelproject recreatie en jeugdsite :Jeugdcentrum Tranzit

Tranzit is een laagdrempelige trefplek, een creatieruimte en een ondersteuningspunt voor alle Kortrijkse jongeren. Het aanbieden van een mix van informatie, workshops, events én ondersteuning op maat biedt de mogelijkheid aan alle Kortrijkse kinderen en jongeren om zichzelf te ontdekken.

Meer info: www.kortrijk.be/jctranzit

 

Deelproject recreatie en jeugdsite :Evenementenhal/fuifzaal Depart

Vanaf 1 september 2017 vinden er diverse events plaats in evenementenhal Depart. Het project is een architecturale parel die de architecturale beeldvorming van de Loods overneemt en expliciteert. Er is veel aandacht besteed aan de akoestiek en de functionaliteit. Het ontwerp is opgemaakt in nauwe samenwerking met de diverse jeugdverenigingen en -organisatoren. De zaal heeft een capaciteit voor 1.400 personen en is naast fuifzaal ook geschikt als ruimte voor presentaties en bedrijfsevents.

Meer info: event-huis@kortrijk.be of op www.kortrijk.be/nieuws/depart

Deelproject Ecologisch stadspark

Het ecologisch stadspark wordt een oase van rust. Er is plek voorzien voor picknicktafels, er is een watertuin, er zijn speelelementen en er wordt zelfs een vuurplaats voorzien. Alles is in harmonie met de natuur. Het park sluit aan op grotere groene structuren van de binnenstad met de Leieboorden en het Randstedelijk groengebied Paters Mote, de grote “O”.

Opening fase 1: 2 juni 2018 (Dag van het Park) – Uitvoering fase 2: voorjaar 2019 (na opening zwembad)

 

 

Deelproject : Evenementenplein/parking

Een plein dat zowel dienst doet als parkeerterrein als evenementenplein, dat is de opzet van het verharde centrale deel op Kortrijk Weide. De aanleg tussen de LOODs en de stadsring is gericht op het doen uitkomen van de industriële loods. Deze evenementen/bestemmingsparking is een zeer flexibele open ruimte. Een ruime Belevedere voor de LOODS maakt de verbinding tussen de diverse huizen op de site, en biedt qua inrichting ook een antwoord op de noden van de bezoekers van de LOODS (cfr. Beskatebaar openbaar domein), inrichting als woonerf/verharde speelzone.

 

Deelproject : innovatieve co-creatie hub Hangar K

Hangar K is de nieuwe co-creatie hub op Kortrijk Weide. De eerste West-Vlaamse incubator die alle innovatieve spelers samenbrengt onder één dak. Het project is onder meer digitaal, met de doelstelling om nieuwe bedrijven en initiatieven te starten in creatieve maakeconomie, edutech, medtech, entertainment en visualisatie. Het wordt dé plek in West-Vlaanderen voor innovatieve startups, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het economische weefsel van de regio wordt erdoor versterkt.

Opening : lente 2018  www.hangarK.be

 

Deelproject recreatie:Zwembad

Het zwemcomplex wordt samen met private investeerder S&R gerealiseerd. Het sportieve gedeelte heeft een zwembad van 50 meter en een tribune met 300 zitplaatsen. Het recreatief gedeelte heeft een ruime warme lagun, een golfslagbad, tal van kinderattracties, drie spectaculaire glijbanen en een spannende wildwaterbaan van 150 meter lang. Uniek is het all-weather buitenbad dat het hele jaar open is en een zomerbad van in totaal 266m², een outdoor waterspeeltuin voor kinderen en een ligweide. Er is ook ruimte voor wellness met onder meer sauna’s, een stoombad, een voetbad. Er wordt horeca voorzien, zowel binnen als buiten.

Meer info op www.sr-group.be/sr-kortrijk

 

Deelproject Warmtenet- warmte eiland

Een warmtenet is een innovatief systeem waarbij gebouwen verwarmd worden met restwarmte die van ergens anders wordt aangevoerd via geïsoleerde warmwaterbuizen. Het is een duurzame en innovatieve oplossing om op een milieuvriendelijke manier te verwarmen in de stad. Op Kortrijk Weide zal de restwarmte van het zwembad gebruikt worden om Depart, JC Tranzit, Urban Sports en Hangar K te verwarmen. In een tweede fase wordt het warmtenet uitgebreid naar de onderwijscampus Howest / Ugent ten westen van de spoorlijn. Aansluitend volgt een grootschalig warmtenet

langs de Leie. De ambitie is om verschillende geplande woonprojecten langs de Leie hieraan te koppelen.

Meer info op www.kortrijk.be/nieuws/europees-project-heatnet-nwe

 

Deelproject Publieke en residentiële ontwikkeling Havenkaai

De site werd deels getrokken door de realisatie van de Leiewerken en fungeerde ook lange tijd als werfzone voor de Leiewerken. In het kader van het globaal ontwikkelingskader Leieboorden werd voor de site Havenkaai de ontwikkelingscontouren bepaald. Dit werd vertaald in het RUP Kortrijk Weide.  De site is tijdelijk ingericht als (betalende) parking met 200 parkeerplaatsen. In de toekomst wordt de site ontwikkelen in een mix van een verdere uitbreiding van het onderwijsaanbod en kwalitatief wonen in de binnenstad. Timing 2de fase stadsvernieuwingsproject vanaf 2020

 

Deelproject overkant westelijke ring: nieuwe ontwikkeling site Beheerstraat/Burg Nolfstraat

Het gebied ten oosten van de ring is grotendeels bebouwd met uitzondering van een 3 tal restpercelen langs de ring. Het is de bedoeling om de bouwblokkenstructuur van de binnenstad zowel ruimtelijk als functioneel met een volwaardige stedelijke wand te vervolledigen. Met het masterplan stationsomgeving wordt de ring ondergronds gebracht samen met het parkeren aan het station. Hierdoor wordt heel de stationsomgeving autoluw en maakt een kwaliteitsvolle publieke ruimte met veel groen de verbinding met Kortrijk Weide. De potentie van deze gronden is groot. De invulling van het programma is gekoppeld aan de nabijheid van het station als openbaar vervoersknooppunt enerzijds en speelt anderzijds in op de verschillende stedelijke functies die zorgen voor een levendige stadskern. Timing 2de fase stadsvernieuwingsproject vanaf 2019

 

 

Tijdslijn en sleutelmomenten

2003:    Ontwerpend onderzoek en visie Stéphane BEEL (masterplan)

 

2011:    Stad wordt eigenaar van de vervuilde gronden en de Loods op december 2012 (grondverwerving van FSI)

 

2013 -2014:

Visievorming masterplan wordt bijgestuurd door nieuwe politieke beleidsploeg na een zeer ruim inspraakmoment met de burger via Kortrijk Spreekt.

Wijzigingen t.o.v. plan BEEL: een stadspark ontwikkelen zonder woontorens langs de Leie en een zwembad met regionale uitstraling i.p.v. een politiekantoor op Kortrijk Weide en een fuifzaal.

Ontwerpend onderzoek openbaar domein o.l.v. Jordi Farrando (ontwerpmatige workshop)

Gunningsopdracht Technum

Trajectbegeleiding realisatie zwembad via consulting Grontmij en Schoups

Keuze GR-CBS om voor het zwembad te werken via een DBFMO okt 2014

Fuifzaal: 2013 – 2014 inspraaktraject met jeugdinitiatieven omtrent oplijsting noden, terugkoppeling projectdefinitie en traject ontwerpwedstrijd.

April 2014: keuze architectenbureau B-architecten

Voorbereiding inhoudelijk, proces en projectmatig, budgetten vastleggen, gesprekken met stakeholders, partners, …

Inspraak: start op 16 april 2014 met de voorstelling van het project aan het grote publiek via verschillende communicatiekanalen. Daarna volgde de opmaak van de plannen samen met de burgers over het openbaar domein en de fuifzaal door de organisatie van inspraakevenementen zoals Weidefeest, overlegtafels en infomomenten onder de noemer Kortrijk Spreekt. 

 

2015:    goedkeuring stadsvernieuwingsproject eind 2015

Start inspraak Kortrijk Spreekt openbaar domein, fuifzaal, Urban Sports, regionaal zwembad

Start van de werken voor de bouw van de CVO’s

Integrale workshop westelijke banaan (station, conservatoriumsite – Kortrijk Weide) met alle betrokken partijen 02.12.2015 (voortschrijdend onderzoek en afstemming planning van de diverse projecten)

Zwembad:          Concurrentiedialoog met 3 kandidaat zwembadpartners

                              Samenwerking met Zwevegem

                              Einde dialoogfase sept 2015, goedkeuring bestek en DBFMO GR 10 2015

Fuifzaal:              AGB SOK werd aangeduid als bouwheer GR 08-06-2015

                              Voorontwerp, ontwerp en aanbesteding in 2015

                              SWO HOWEST -stad GR 07 2015

                              Start bouwwerken fuifzaal april 2016

LOODS                 Tijdelijke ingebruikname van deel Loods door  Urban Sports werd gunstig bevonden door CBS, met als gevolg dat beslist werd Urban Sports een definitieve plek te geven in de Loods

                              Zoeken naar draagvlak en partners voor de concrete invulling van de Loods

Openbaar domein          

Ecologisch park en evenementenplein/parking

                              Goedkeuring juli 2015 voorontwerp Technum na inspraakmoment

Inspraak:             bewonersvergaderingen, start werken met 1e spadesteek en werfcafés, Kortrijk Spreekt en doet mee ( burgerinitiatief LZSB (lieve zussen, stoere broers), workshops, nacht van de duisternis), Kortrijk Spreekt op toer: een deur aan deur bevraging in de wijk met het college van burgemeester en schepenen.

                             

 

 

2016:

Belangrijke inspraakmomenten  met de fuifverenigingen en jongeren inzake de exploitatie van de evenementen/fuifzaal

Zwembad : overstap naar onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de 2 overblijvende partners.

DBFMO contract zwembad getekend aug 2016

               Overeenkomst met de buurt voor aankoop tuinstrook in orde

               SWO stad -SOK inzake exploitatie fuifzaal/evenementenhal GR nov +  GR okt opstalrecht

Openbaar domein (zowel eco-park/als evenementen/parking): uitschrijven bestek en gunning  

Openbaar domein – deel eco-park: afstemming met W&Z:  in 2020- 21 wenst W&Z de 3 duikersbrug te vernieuwen en verlengen. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om het geplande notenbos en de vlonder op KW op korte termijn aan te leggen. Aanpassing van procesverloop is nodig. Opvolging en gesprekken met W&Z zijn lopende in het kader van tijdsbewaking.

Openbaar domein : gunning opdracht voor de aanleg van het evenementenplein en eco-stadspark: de werken zijn gestart op 3.10.2016.

Openbaar domein: fase 2 rond zwembad kende wat vertraging onder meer tgv vertraging beslissing zwembad. Goede procesopvolging is nodig. Diverse diensten externe en intern zijn hierbij betrokken via de werkgroep Kortrijk Weide.

Fuifzaal : start bouwwerken op 04/04/2016

Loods / Hangar K: Infrastructureel:  toekenning van de ontwerpopdracht voor herbestemming van de Loods aan architectenbureau Goedefroo+Goedefroo 02.02.2016 alsook  goedkeuring 2de fase renovatie loods tot een incubator in nov 2016. Inhoudelijk: Diverse partners hebben zich geëngageerd om partners om samen de werking van de Loods op te starten en uit te rollen. Focus ligt op innovatieve, bruikbare en vermarktbare toepassingen van digitale technologie

Inspraak: informeren van de werken via werfcafés, voorstelling fase 2 op  bewonersvergaderingen, voorstelling stadsproject en ontwerpen aan het grote publiek door communicatiecampagnes.

 

2017:     

0fficiële opening en ingebruikname van CVO MIRAS  in januari

               Officiële opening Urban Sports  in juli

               Officiële opening Depart: evenementenhal in september

               Start co-creatie Brick Play: kunsttraject op Kortrijk Weide in oktober

Oprichting van Hangar K:  co-creatie hub op Kortrijk Weide: statuten, samenwerkingsovereenkomst en gebruikersovereenkomst werden afgesloten okt – nov GR 2017

Uitvoering aanleg evenementenplein en eco-stadspark fase 1

Inspraak: participatiecampagne: ‘wat wordt weide’ de burger kiest de naam van het stadsdeel, Open wervendag, 1e steenlegging zwembad, opening Depart

Start werken zwembad mei 2017

 

2018 :   ingebruikname van evenementenplein en parking, boulevard, ecologisch park

               Opening Hangar K

Kunsttraject Brick Play realiseren

Start uitvoering openbaar domein fase 2, waaronder onderdoorgang

Inspraak: nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op het Nelson Mandelaplein, Zomer van Weide

 

2019-2020:

Opening zwembad begin 2019  

Finaliseren uitvoering openbaar domein fase 2

Realisatie Havenkaai

Realisatie hoek Beheerstraat

Realisatie huizen Magdalenastraat

 

 

 

 

 

 

Projectverloop

1. Initiatiefase

Eind 2012 koopt de stad de vervuilde gronden en de Loods van FSI. Ambitie was om het  Plan Beel te realiseren: woontorens, een ventweg alsook een politiekantoor op Kortrijk Weide.

Met het aantreden van de nieuwe beleidsploeg begin 2013 en op basis van het inspraak traject Kortrijk Spreekt wordt dit idee verlaten.

De stad wenst in te zetten op  haar aantrekkelijkheid als woonstad en bouwt verder op haar kernversterkend beleid. De vrijgekomen sites lang de Leie en in Overleie bieden voldoende mogelijkheden om een ruim woningaanbod van ca 1.000 extra woningen langs de Leie te creëren.

Hierdoor verdwijnt de noodzaak om Kortrijk Weide als residentiële site te ontwikkelen.

 

Het nieuwe bestuur van stad Kortrijk opteert om Kortrijk Weide te gebruiken om de binnenstad op te waarderen met allerlei functies, waardoor het multifunctioneel karakter wordt versterkt. De stad Kortrijk kent een herwonnen dynamiek. De heraangelegd Leieboorden met oa de fietsboulevard en Buda Beach vormen een nieuwe aantrekkingspool voor de regio. Het opwaarderen van Kortrijk Weide, palend aan die Leie, met extra regionale functies (onderwijs, zwembad, tech-hub) speelt in op dit nieuwe potentieel.

 

Met het stadsvernieuwingsproject  Kortrijk Weide wenst de Stad dit momentum aan te grijpen en het kernversterkend beleid verder uit te bouwen. Door het voorzien op Kortrijk Weide van een concentratie van niet-residentiële functies (recreatie, onderwijs, jeugd, economie,…) wordt de binnenstad verder verrijkt met een levendig, multifunctioneel stadsdeel, waardoor de omliggende buurten een nog aantrekkelijkere woon- en leefomgeving worden en zich daardoor presenteren als een waardig alternatief tegenover Randstedelijk wonen.

 

 

2.Onderzoeksfase
Reeds in 2013 startte de stad Kortrijk met de visieontwikkeling voor het gebied Kortrijk Weide waarbij opdracht gegeven werd aan Stéphane Beel om een masterplan uit te werken. Dit masterplan zette de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van het terrein met nadruk op de realisatie van een stedelijk programma:

 • de site wordt topografisch in twee delen opgedeeld: een hoger gelegen zone op niveau van de Magdalenastraat en een lager deel dat aansluit bij de Leie. Dit niveauverschil wordt behouden als scheidingslijn tussen een verharde zone die aansluit bij het stedelijk weefsel en een parkzone op het lager gelegen terrein. Deze parkzone behoort tot een ketting van publiek groen langs de Leie in het verstedelijkte gebied van Kortrijk.

 • de goederenloods is beeldbepalend voor de site. Het gebouw wordt als landmark dan ook zoveel mogelijk behouden door de zichtassen open te houden. Daarnaast zal de afwerking van een aantal randen de beeldkwaliteit ten goede komen. De bebouwing op die randen zal er ook voor zorgen dat het park en de verharde zone op het hoger gelegen deel wordt afgebakend. De bebouwing op de scheiding tussen hoog en laag zal de dualiteit in de site accentueren. De parking/evenementenplein wordt centraal ingepland langs de westelijke ring. Op die manier blijft de loods sterk aanwezig op het terrein. De combinatie loods - plein geeft de site een uniek imago.

 • een derde randvoorwaarde is de aanleg van een ventweg in het lagere deel. De weg zal bijkomend het stadscentrum langs de Havenkaai met de westelijke ring verbinden.

 

Een kleine tien jaar later, in 2013, is de toestand deels gewijzigd. De site is eigendom geworden van de stad Kortrijk en de visievorming is deels bijgesteld.

 • Het politiegebouw zal op een andere locatie in de stad worden voorzien. Op diezelfde plaats zal een ander publiek gebouw gerealiseerd worden, met een veel sterkere publieke aantrekking, nl. een stedelijk zwembad.

 • De vraag naar bijkomende wooneenheden is achterhaald. Daarom wordt de geplande woonontwikkeling langs de Leie niet gerealiseerd. De stad besliste in het Plan Nieuw Kortrijk om langs de Leie een ecologisch stadspark te ontwikkelen zonder woonbebouwing.

 

Daarnaast is ook beslist om een belangrijk deel van het volwassenonderwijs te concentreren op de site en een fuifzaal te bouwen.

 

De globale visie voor de site wordt door deze functionele aanpassingen versterkt.  Het stadsdeel wordt veel multifunctioneler en de verschillende functies versterken ook de kwaliteit van de binnenstad als woonomgeving. De krachtlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling zijn voldoende sterk om ook bij wijzigingen in de behoeften stand te houden.

Doordat de stad eigenaar is van de site is ze ook trekker in de ontwikkeling ervan. Wanneer de bouwplannen voor de verschillende gebouwen concreter werden, is beslist om de ruimtelijke uitgangspunten en de visie op de aanleg van het openbaar domein te actualiseren en te verfijnen via ontwerpmatig onderzoek. Dit gebeurde aan de hand van een workshopweek onder leiding van Jordi Farrando. Het concretere ontwerp bouwt verder op de basisvisie.

 • De beeldbepalende loods wordt geaccentueerd door de voorliggende parking/ evenementenplein verdiept aan te leggen.

 • Het afwerken van de randen rond het plein wordt vormgegeven door de bestaande loods en de nieuw te bouwen gebouwen (zwembad, fuifzaal, schoolgebouw) ruimtelijk te verbinden door een ‘luifel’, zodat visueel één geheel ontstaat.

 • Rond de gebouwen wordt een voldoende brede strook openbaar domein aangelegd als verbinding tussen de verschillende gebouwen.

 

Op basis van deze inzichten enerzijds en de nieuwe politieke ambities werd een nieuw verhaal met partners geschreven voor Kortrijk Weide – een verhaal van inspraak, van ontspanning, ontmoeten, beleven , van innovatie.

 

Kortrijk Weide vormt een onderdeel van een groter ontwikkelingsgebied ‘Westelijke banaan’ met masterplan stationsomgeving, muzieksite conservatorium, Kortrijk Weide en de woonontwikkeling van. de Oude Blekerij.

 

 

3. Planuitwerkingsfase

De planningsfase slaat niet enkel op de kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en ontwerp maar ook op strategische keuzes en hun belang in het procesverloop van het stadsvernieuwingsproject Kortrijk Weide.

Omdat de stad gelooft in een sterke synergie tussen de diverse deelprojecten op de site enerzijds en tussen deze site en de rest van het binnenstedelijk weefsel werd onmiddellijk geopteerd voor een integrale benadering.

 • Een projectenteam Kortrijk Weide o.l.v. projectcoördinator zorgt voor een kwaliteitsvolle opvolging.

 • De keuze om onmiddellijke een aantal strategische keuzes (Kortrijk Spreekt, Klimaatsite, Kind en jongvriendelijke site en architecturale eenheid op de site)  te verankeren  als uitgangspunt zorgt voor een duidelijk kader voor elk deelproject.

 • De cruciale en belangrijke rol de gebiedswerker Kortrijk Spreekt zorgt voor een sterke inspraak en co-creatie in alle deelprojecten. Diverse stakeholders werden actief betrokken bij het ontwerpproces van het openbaar domein, of bij het eisenpakket van het zwembad (bv. Zwemclubs) of bij hoe de fuifzaal moet eruitzien (bv. jeugdverenigingen). M.a.w. maatwerk met de betrokken stakeholders werkt vruchten af. Kortrijk Weide is door en voor de Kortrijkzanen.

 • Sterke en open communicatie: Naast de sterke inspraak wordt ook gewerkt op communicatie via allerlei kanalen: filmpje van de site, infomagazine stad, openwervendag. Ook zijn er sterk participatieve trajecten om mee het eigenaarschap te verzekeren: bv. benaming van de site, meewerken aan het kunsttraject op de site, inplanten op de site, ...

 • Naast sterke inspraak en de focus op klimaatsite, is volgens ons een van de succesfactoren in de planningsfase – de architecturale kamer o.l.v. Jordi Farrando. Opnieuw het verhaal van synergie tussen de diverse deelprojecten, afstemming i.v.m. verlichting, afstemming inzake integrale luifel, …

De liaison met de omliggende projecten: stationsproject, Conservatoriumsite, Kortrijk West, wordt kwalitatief verzekerd door diverse overlegmomenten met alle stakeholders van de diverse projecten. Ook dit resulteert in een versterking van de kwaliteit.

 

In de planningsfase is de kwaliteitsbewaking, de timing, het proces en het budget even belangrijk als inspraak of uitvoeren van een of meerdere deelproject. 

Het procesverloop met de concrete stappen van vergunningen, samenwerkingsmomenten en inspraak wordt constant gemonitord en bijgewerkt zodat de uitrol van Kortrijk Weide optimaal is.

Voor de fase 2 starten de nodige overlegmomenten om te zorgen dat ook hier dezelfde dynamiek, focus en aanpak gevolgd wordt.

 

Inspraak – het nieuwe bestuur koos bewust bij begin legislatuur voor co creatie en inspraak, via Kortrijk Spreekt. De programmaregisseur Kortrijk Spreekt en de gebiedswerker zorgen voor een integraal inspraaktraject voor de diverse deelprojecten. Er zijn aparte parcours gevolgd – op maat van – voor de diverse deelprojecten. De studiebureaus van de diverse deelprojecten werden vanaf de eerste dag ondergedompeld en betrokken bij het inspraaktraject.

 

Klimaatsite

De ontwikkeling van Kortrijk Weide wordt voor de ecologische aspecten als één geheel bekeken. Al van bij de planningsfase worden de deelprojecten op elkaar afgestemd, zodat niet elk deelproject maar wel de volledige site C02 en hemelwaterneutraliteit kan bereiken.

               ° de aanwezige biodiversiteit werd in kaart gebracht, erkend en waar nodig beschermd

               ° CO2 uitstoop: de gebouwen die gepland zijn op Kortrijk Weide zijn passief of BEN

° Energie-eiland: de overblijvende energievraag wordt aangepakt en daardoor is een minder zware stookplaats nodig. De energievoorziening gebeurt via een warmtenet, gebaseerd op een energiemix.

               ° integraal waterbeheer op de site

° afval: bv. vervoer van vervuilde gronden via de Leie ipv meer dan 450 vrachtwagens in de binnenstad

 

Kind en jongvriendelijke site

Samen met de programmaregisseur Kind en Jongvriendelijke stad werd voor de diverse deelprojecten sterk ingezet op het kindvriendelijke en op het jongvriendelijke aspect. Hiermee is het bestuur ook overtuigd dat we inter-generaliteit bevorderen, want wat goed is voor kinderen is ook goed voor de ouderen in de stad.

 

Synergie

Een van de belangrijkste aspecten in de planning is de beoogde synergie die de diverse deelprojecten op de site teweeg brengen alsook met de rest van de stad. In het planningsproces was dit een belangrijk steeds terugkerend aandachtspunt.

 

 

4. Uitvoeringsfase

Kortrijk Weide kent 2 fases in de zeer snelle uitvoeringsfase : 1ste fase 2015-2018 en de 2de fase 2019-2022. De kwaliteit van dit stadsvernieuwingsproject is juist dat de volledige site beschikbaar wordt op een zeer korte tijd als hefboom voor onze stedelijke ambitie als aangename woonstad.

 

 

5. Beheerfase

Nog niet van toepassing.

 

Er is wel een exploitatiewerkgroep opgestart met alle spelers op de site. Samen bespreken ze diverse onderdelen, zoals afvalophaling, gebruik van het evenementenplein, …

 

 

 

 

 

Opgemaakt op: 12/03/2018

Reactie toevoegen