Bouwproject polyvalente zalen

De Warande
Een plek voor iedereen

Het avontuurlijk speeldomein De Warande brengt sinds 1950 een succesverhaal in Kortrijk. Zowel kinderen als jongeren zijn er thuis, waardoor het domein kindvriendelijkheid uitstraalt in zijn puurste vorm. Iets waar de Stad Kortrijk sterk op inzet. De Warande heeft oog voor àlle kinderen in Kortrijk binnen de inclusieve speelpleinwerking Wasper tijdens alle schoolvakanties.

Daarnaast kunnen kinderen, hun gezin en jongeren er ook terecht om te ravotten of hun vrije tijd te besteden. De verblijfsinfrastructuur is bovendien ter beschikking voor organisaties of groepen die er de nacht wil spenderen.

Ook lokale verenigingen en Samentuin De Groenter zijn er thuis. De hondenloopweide en de publieke picknicken bbq-ruimtes zijn ook erg in trek. Een heleboel functies voor een domein in verandering.

De Warande is een openbaar domein dat door heel uiteenlopende doelgroepen gebruikt wordt, soms gelijktijdig, soms tijdens verschillende periodes. De infrastructuur moet een oplossing bieden om de organisatie op het domein optimaal te laten verlopen, altijd met aandacht voor de eigenheid van de verschillende gebruikers.

Gebruikers

Vzw De Warande sloot 2016 af als absoluut recordjaar wat bezoekersaantallen betreft. Sedert de start van de krokusvakantie in 2016 tot het einde van de kerstvakantie begin 2017 mocht speelpleinwerking Wasper 1078 kinderen verwelkomen, goed voor 10.222 speelpleinaanwezigheden. Binnen het verblijfcentrum van De Warande waren 14.292 overnachters te gast en 11.586 daggebruikers. Daarenboven registreerde het avontuurlijk speeldomein De Warande 9.862 vrije bezoekers in georganiseerd verband.
Dit brengt het jaarrecord van 2016 op 45.962 bezoekers.

Masterplan
Een domein in verandering

In 2005 werd de opportuniteit aangegrepen om het open speeldomein van De Warande uit te breiden door de aanpalende gronden aan te kopen. Hierdoor is De Warande bijna in oppervlakte verdubbeld (van 4,5 ha naar 7,5 ha). Het terrein kwam ter beschikking vanaf 2010. Naar aanleiding van deze aankoop, werd een masterplan opgemaakt door Buro II uit Roeselare, die de grote principes en lay-out voor de hele site vastlegt.

Als eerste fase van het masterplan, werd in 2011 het groene speeldomein uitgebreid en heraangelegd naar een ontwerp van ‘Fris in het landschap’ en ‘studio BASTA’. Dit werd in 2012 geopend voor het publiek en is een groot succes. De open ruimte wordt door de diverse doelgroepen gebruikt. Om een openheid tussen beide gedeeltes te creëren, werd een gedeelte van de polyvalente ruimtes gesloopt.

Met de aanleg van het fietspad, werd de vlotte en veilige bereikbaarheid vanuit het centrum gegarandeerd en in samenwerking met ‘De Waak/De Branding’ werd een gemeenschappelijke parking aangelegd, die een vlotte en veilige toegang tot het terrein moet garanderen.

Tijd voor een nieuwe stap: bouw van polyvalente lokalen

Met de realisatie van nieuwe polyvalente lokalen verhogen we de kwaliteit van onze gebouwen, wat nog meer kinderen en verblijfsgroepen zal aantrekken. De polyvalente lokalen op ‘De Warande’ dateren van de jaren ’60 van de vorige eeuw en zijn volledig verouderd. Deze lokalen zijn noodzakelijk om de werking op het terrein te ondersteunen. In het masterplan werd de vernieuwbouw van de polyvalente lokalen als een volgende fase opgenomen.

De nieuwe polyvalente lokalen zullen ingezet worden in functie van het verblijfcentrum, de speelpleinwerking, de verenigingen en de buurt. Men schat in dat het vernieuwen van deze accommodatie tot een stijging met 10 % van de vraag naar gebruik zou kunnen leiden. Dit door de lokalen polyvalenter inzetbaar te maken, maar ook omdat de vernieuwde accommodatie nieuwe groepen kan aanspreken.

Voor de volledige studieopdracht van architectuur, akoestiek en technieken met leiding, coördinatie en toezicht op de werken zocht men een ontwerper. De stad Kortrijk selecteerde uit 15 kandidaturen vijf bureaus op basis van de ambities en verwachtingen van De Warande en de Stad.

De beoordeling van de ingediende dossiers gebeurde door een beoordelingscommissie op basis van vooraf vastgestelde criteria, namelijk:
1. Kwaliteit van concept en visievorming
2. Kostenbeheersing: project en exploitatiekost
3. Globale aanpak van duurzaamheid
4. Planning, fasering en timing

buro aRCHITEC, DERtIEN12, studio BASTA en DAIDALOS PEUTZ

Uiteindelijk was het het onwerpteam buro aRCHITEC, DERtIEN12, studio BASTA en DAIDALOS PEUTZ dat het best tegemoet kwam aan de noden van De Warande.

Het concept ondersteunt het meest de hoofddoelstellingen van de Warande, namelijk een avontuurlijk en openlucht speeldomein zijn. Het gebouw is ondergeschikt aan de buitenomgeving en houdt zoveel mogelijk open speelruimte vrij.

Door het voorzien van onder andere enkele grote overdekte buitenruimtes en grote beschutte, maar onverwarmde binnenruimtes wordt het buiten spelen ook bij minder goede weersomstandigheden gestimuleerd. Dit idee zorgt er, samen met de rationele opbouw, voor dat de projectkost binnen het vooropgestelde budget kan blijven.

Ook de exploitatiekost wordt hierdoor gedrukt. Het concept bevat de flexibiliteit om mee te groeien met het domein en zijn gebruikers, wat het in de basis duurzaam maakt. Gezien de inplanting is het gebruik van het domein zowel tijdens de
werken, als in de tussenfases gegarandeerd.

Het project van de nieuwe lokalen voor de Warande is meer dan het functioneel en binnen budget realiseren van een gebouw. Het moet duurzaam zijn en goed geïntegreerd aarden in een groene omgeving. De combinatie van de
bureaus die werden uitgekozen staat hiervoor garant. Op die manier werken we verder in de lijn van onze recente stadsgebouwen, eigen aan onze ambities als kindvriendelijke klimaatstad Kortrijk.

Toekomst: Overnachtingsaccommodatie

Jeugdverblijfcentrum De Warande bestaat sinds 1975, is erkend door Toerisme Vlaanderen als ‘type C’ verblijfcentrum en biedt slaapplaats aan 130 personen. De gebouwen werden recent opgefrist door vzw De Warande en de Stad Kortrijk. In het masterplan wordt de vernieuwbouw hiervan voorzien in een volgende fase.

Kortrijk Spreekt

Tijdens het ontwerpproces wordt sterk gefocust op de inspraak en participatie van heel wat stakeholders zijnde bestuurders, Wasperanimatoren en -kinderen, verblijfsgroepen, buurtbewoners en leden van het gebiedsteam Heule-Watermolen. Het
architectenbureau, het Warande-team, de projectleider van de stad en de gebiedswerking staan hier samen garant voor.

Timing

(voor)ontwerp: januari 2017 – augustus 2017
aanbesteding: september 2017 - november 2017
uitvoering: januari 2018 - maart 2019
Doelstelling is om de nieuwe lokalen in gebruik te nemen tegen de paasvakantie 2019.

Budget

Het bouwbudget voor de realisatie van de polyvalente lokalen en de beheersfuncties bedraagt maximum 2.000.000,00 € (incl. btw).

Foto's: buro aRCHITEC

  [[{"fid":"76387","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":100,"width":210,"class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]  [[{"fid":"76388","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":100,"width":210,"class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]   [[{"fid":"76389","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":100,"width":210,"class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]

Inspraaktraject

Een goed plan is een breed gedragen plan. In een reeks van inspraakmomenten legden we de plannen van het ontwerpteam voor aan onze gebruikers.

[[{"fid":"85722","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":158,"width":210,"alt":"warande inspraak participatie bouwproject","title":"warande inspraak participatie bouwproject","class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]   [[{"fid":"85723","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":158,"width":210,"alt":"warande inspraak participatie bouwproject","title":"warande inspraak participatie bouwproject","class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]  [[{"fid":"85725","view_mode":"rechterkolom_210","type":"media","attributes":{"height":158,"width":210,"alt":"warande inspraak participatie bouwproject","title":"warande inspraak participatie bouwproject","class":"media-element file-rechterkolom-210"}}]]  

Verblijfsunits in plaats van polyvalente lokalen

Daaruit blijkt dat we beter in deze fase van het grotere masterplan geen polyvalente gebouwen, maar al de verblijfsunits moeten bouwen. Deze units zullen dan tijdelijk als polyvalente zalen gebruikt worden. Dit is een belangrijke wijziging van ons bouwprogramma.

Definitief voorontwerp

Het ontwerpteam gaat met deze input aan de slag en dit resulteert in een definitef voorontwerp:

Van voorontwerp naar ontwerp

Op vandaag zijn we druk aan het werk om het voorontwerp om te gieten in een definitief ontwerp. Tegelijktijdig maakt het ontwerpteam ook een aanbestedingsdossier op en krijgt de aanvraag tot bouwvergunning definitieve vorm. 

[[{"fid":"85731","view_mode":"pagina_470","type":"media","attributes":{"height":306,"width":470,"alt":"warande bouwproject ontwerp","title":"warande bouwproject ontwerp","class":"media-element file-pagina-470"}}]]

Zie ook